Sede electrónica Concello de Camariñas

04:08:36 Sábado 13 de xullo 2024

Información

INTERVENCIÓN

05/07/2024

public. definit.MODIFICACIÓN BASES DE EXECUCIÓN ORZAMENTO 2024. CONCESION SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS

EXP: 2024/T004/000001

ANUNCIO PUBLICADO NO BOP Nº 129 DE DATA 05/07/2024
ANUNCIO
Expte : 2023/T004/000001
Aprobación definitiva do expediente de modificación das bases de execución do orzamento de 2022, prorrogado para o ano 2024.
 En cumprimento do disposto no artigo 169 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e no Real Decreto 500/90, do 20 de abril, ao non presentarse alegacións durante o prazo de exposición ao público (publicado no BOP nº 110, de data 7 de xuño de 2024), queda automaticamente elevado a definitivo o acordo plenario do Concello de Camariñas, de data 31 de maio de 2024, de aprobación inicial do expediente de modificación das Bases de execución do orzamento do exercicio de 2022, prorrogado para o ano 2024: base 52ª (Subvencións directas, previstas nominativamente no orzamento ou directas de carácter excepcional), procedéndose á publicación da relación nominal de subvencións nominativas 2024.
RELACIÓN NOMINAL DE SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS
PARTIDA    ENTIDADE     IMPORTE    DESTINO    CARÁCTER
338/480.00    Asociación cívica, cultural, deportiva e recreativa “Virxe do Carme” de Camariñas    10.000 €    Convenio    Postpagable
338/48000    Asociación de Festas de San Pedro do Ponte do Porto    3.000    Convenio    Postpagable
338/48000    Asociación Cultural Espíritu Santo de Camelle    3.000    Convenio     Postpagable
338/48000    Asociación Cultural San Xorxe de Buria    3.000    Convenio    Postpagable
338/48000    Asociación Cultural Os Bartolos de Arou    1.700    Convenio    Postpagable
338/48000    Asociación de Veciños Casoliño    1.000    Convenio    Postpagable
338/48000    Asociación Cultural Reghos dos Cuiros    2.500    Convenio    Postpagable
    Cofradía de pescadores “Virxe do Monte”    3.000    Convenio    Postpagable
    Cofradía de pescadores de Camelle    800    Convenio    Postpagable
432/48000    Asociación de Empresarios e de promoción turística de Camariñas.     2.000    Convenio    Postpagable
432/48000    Asociación Medioambiental Mar de Fábula    1.500    Convenio    Postpagable
341/48000    Fútbol Club Camariñas    3.000    Convenio    Postpagable
341/48000    Club Balonmán de Camariñas    2.000    Convenio    Postpagable
341/48000    Club de Fútbol Porteño    3.000    Convenio    Postpagable
341/48000    Sociedade Deportiva de Camelle    3.000    Convenio    Postpagable
341/48000    Escola de fútbol Concello de Camariñas Juan Cabrejo    7.000    Convenio    Postpagable
439/48000    Asociación Profesional Palilleiras Puntillas de Camariñas    1.000    Convenio    Postpagable
439/48000    Asociación Palilleiras Rendas de Camariñas    1.000    Convenio    Postpagable
En Camariñas, 01 de xullo de 2024
A Alcaldesa
Asdo.: Sandra Insua Rial


Xustificantes de Publicación: